SZEROKA KLAUZULA INFORMUJĄCA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AVENIR MEDICAL POLAND SP. Z O.O.

1. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Kościuszki 40 Infolinia: 801 00 33 36. 2. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, który opiekuje się danymi osobowymi w naszej firmie e-mail: iod@soczewkowo.pl Na Twoje pytania odpowie on najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni. 

3. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

a) W celu umożliwienia Ci posiadania konta w naszym serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii takich jak wada wzroku na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a. 

b) W celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy lub zmierzających do wykonania realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów - na żądanie klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a. 

c) Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony naszych praw i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. 

d) Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

e) Jeśli wyrazisz zainteresowanie przesyłaniem Ci naszego newslettera, Twoje dane będą także przetwarzane w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji tak, aby umożliwić nam dostosowanie naszych usług i treści najlepiej do Twoich potrzeb i pragnień, a tym samym w celu zapewnienia Ci najwyższej jakości świadczonych przez soczewkowo.pl usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej: „RODO”) oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a. 

f) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

g) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dane dotyczące wady wzroku. Te ostatnie należą do danych szczególnych kategorii. 

5. Odbiorcy danych: 

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) Nasi upoważnieni pracownicy. 

b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług, 

c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, d) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym). 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Avenir Medical Poland Sp. z o.o. a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

7. Okres przechowywania danych: Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy: 

A) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b, c i d (w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

B) W przypadku przetwarzania danych w celu, o których mowa w punkcie 3 lit. a i f (w celu umożliwienia Ci posiadania konta w naszym Serwisie oraz promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z tych naszych usług.

C) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. e (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą̨ , a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

8. Twoje prawa: 

W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać́poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią̨nam weryfikację Twojej tożsamości. W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu iod@soczewkowo.pl Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Oznacza to, że informacje, które po wyrażeniu takiej chęci otrzymasz od nas w biuletynie e-mailowym mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś/aś z serwisu soczewkowo.pl. Mogą także odpowiadać miejscu Twojego zamieszkania bądź Twojej płci.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.  

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

12. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

13. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ, który go zastąpi. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.