Regulamin sklepu internetowego www.soczewkowo.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.soczewkowo.pl prowadzonego przez Avenir Medical Poland Sp. z o.o.  (dalej zwana: Spółką”), z siedzibą przy ul. Kościuszki 40, PL 55-011 Siechnice , dostępnego pod adresem https://www.soczewkowo.pl/content/2-regulamin, zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego można nawiązać pod numerem: 801 00 04 05. Pocztę elektroniczną (e-mail) należy kierować na adres e-mail: info@soczewkowo.pl.

1.2. Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta:

a) urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej przeglądarki internetowej.

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

1.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

a) Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

b) Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionego produktu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa jest realizowana przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę);

c) Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży towarów niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Klient – Konsument) albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Klient – Przedsiębiorca);

d) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

e) Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją warunków sprzedaży;

f) Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach;

g) Sprzedawca - Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (55-011) Siechnice, zarejestrowaną pod numerem NIP: PL 701-071-66-37, REGON: 368306219.

3. Cena i przedmiot transakcji

3.1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie https://www.soczewkowo.pl w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Podane ceny Produktów są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.

3.2. Cena Produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zawarcia umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgody na zmianę ceny i rezygnuje ze złożonego zamówienia.

3.3. W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

3.4. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

3.5. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.

3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3.7. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na Produkty zakupione w Sklepie Internetowym. W celu otrzymania faktury VAT po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę ale jeszcze przed realizacją zamówienia Klient jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy drogą telefoniczną lub na adres –mail o woli otrzymania faktury na następujące dane: Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego nr tel: 801 00 04 05, adres e-mail: info@soczewkowo.pl.

3.8. Sprzedawca jest uprawniony do udzielania Stałym Klientom specjalnych zniżek oraz ulg na dostępne w Sklepie Internetowym Produkty.

4. Składanie i realizacja zamówienia

4.1. Wystawienie produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4.2. Warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zakupu jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Rejestracja jest bezpłatna i ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

4.3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, za co Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.

4.4. Zamówienie, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej https://www.soczewkowo.pl można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:
a) Konsument: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.

b) Przedsiębiorca: nazwa firmy, NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail – na który będzie wysyłana cała korespondencja,

- oraz potwierdzenia, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.5. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych na adres – mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie jest anulowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie e-mailowej.

4.6. Po wybraniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco może również kontrolować wartość zakupów.

4.7. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej https://www.soczewkowo.pl, można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4.8. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane poczynając od następnego dnia roboczego.

4.9. Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

4.10. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem w kwocie 10,50 zł.

4.11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. Termin realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy Produktów jest zależny od dostępności Produktów oraz dostawcy zewnętrznego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia co do tych Produktów. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia tych Produktów. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia tych Produktów i zamówienie jest realizowane przez Sprzedawcę z pominięciem niedostępnych Produktów.

4.12. Warunkiem realizacji zamówienia jest także wcześniejsze uiszczenie zapłaty za zamówiony Produkt, chyba że jako sposób płatności wybrano: PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej. Dane do przelewu zostaną podane w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia oraz są dostępne na stronie https://www.soczewkowo.pl/content/3-wysylka-i-platnosci.

4.13. Płatność za zamówienie wykonywana przelewem musi być zlecona bez kosztów odbiorcy. Dotyczy to przelewów zagranicznych, gdzie występują instytucje pośredniczące mogące pobrać prowizję od takiego przelewu. W razie przeniesienia tego kosztu na odbiorcę płatności kwota jaka dotrze do naszego banku może nie odpowiadać wymaganej odpłatności. W takim przypadku wymagane będzie uzupełnienie wpłaty o czym skle będzie informował mailowo.

4.14. Koszty dostawy i odbioru zamówionych Produktów ponosi Klient. Koszt dostawy danego Produktu jest wskazany w opisie danego Produktu na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://www.soczewkowo.pl/content/3-wysylka-i-platnosci.

4.15. Składając zamówienie w Sklepie klient potwierdza jednocześnie, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku w zakresie doboru produktu (szkieł kontaktowych, okulary korekcyjne, soczewki okularowe), a parametry soczewki podane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego dopasowania zakupionego produktu.

5. Sposoby realizacji płatności

Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:

- PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej.

- PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ON-LINE.

6. Odbiór przesyłki

6.1. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6.2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest przez Sprzedawcę w dni robocze.

6.3. Klient potwierdza odbiór Produktu pisemnym pokwitowaniem, w razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności Produktu z umową Klient wskazuje na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. Prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą odbioru Produktu.

6.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.

6.5. W razie wątpliwości dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie internetowym należy skontaktować się ze Sprzedawcą (Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego nr tel: 801 00 04 05, adres e-mail: info@soczewkowo.pl).

7. Zwroty

7.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient - Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Termin ten zostaje decyzją Sprzedacy wydłużony do 30 dni. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.2. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.

7.3. W przypadku określonym w ust. 7.2. niniejszego Regulaminu koszt zwrotu (tj. ponownego przesłania) produktów do Klienta ponosi Klient - Konsument. Koszt zwrotu Produktu obciążający klienta wynosi 10,50 zł.

7.4. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu (tj. cena Produktu) oraz koszty dostarczenia Produktu do Klienta - Konsumenta, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - Konsument, chyba że Klient - Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

7.5. Jeśli Klient-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi – Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.6 Klient - Konsument ponosi koszt zwrotu Produktu (tj. koszt odesłania Produktu) do Sprzedawcy w razie odstąpienia od umowy.

7.7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Procedury reklamacyjne

8.1. Klient – Konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (55-011), ul. Kościuszki 40. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.

8.2. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego nr tel: 801 00 04 05, adres e-mail: info@soczewkowo.pl. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firma kurierska, Poczta Polska).

9. Opisy towarów

9.1 Opisy Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany Produktu, które wprowadza jego producent lub dystrybutor, nie informując o tym Sprzedawcy.

9.2 Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentowania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

9.3 Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w calach prezentacji produktów i są własnością producentów.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

10.2. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz świadczeniem zamówionych przez Klienta usług, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.

10.3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów składających zamówienia po jego opublikowaniu na stronie Sklepu internetowego, którzy przy składaniu zamówienia wyrazili zgodę na jego brzmienie.

10.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY