Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie określa cele oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Kościuszki 40, żądanych przez Użytkownika. 

 1.       Definicje 
 2.        Administrator - oznacza AVENIR MEDICAL POLAND Sp. z o.o. ul. Kościuszki 40, PL 55-011 Siechnice tel: +48 71 323 03 30, fax: +48 71 323 03 31 NIP PL7010716637, REGON 368306219 KRS 0000695453, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 1.000.000PLN, kapitał wpłacony 1.000.000PLN, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w domenie Soczewkowo.pl oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 3.        Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.Składają się one z klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie, a ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień.
 4.        Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 5.        Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 6.        Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie soczewkowo.pl. 
 7.        Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 
 8.        Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 1. Ochrona informacji i danych osobowych

Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie. 

2.  Informacje pozyskiwane o Użytkowniku

Podczas wizyty w Serwisie Użytkownicy mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą znajdują się w zakładce Klauzula Informacyjna.

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego Użytkownika i jego danych. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania Platformy. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jednakże niezaakceptowanie działania większości z plików cookies uniemożliwi działanie Serwisu.

Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu z domeną internetową Serwisu, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, optymalizacją i modyfikacją Serwisu w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Użytkowników, a także w celu marketingu produktów i własnych usług. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto dane na temat Użytkowników Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników. 

Choć pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, co do zasady nie stanowią danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika. Niektóre z informacji w pewnych sytuacjach (w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania) mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, w pełni zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w zakładce Klauzula Informacyjna.

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Serwisu używamy także technologii innych niż pliki cookies, np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu. 

 1.   Rodzaje wykorzystywanych cookies 
 2.        Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 3.        Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

 1.        Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, jednak w ograniczonym zakresie – nie będzie bowiem można korzystać z funkcji, które ze swej natury wymagają plików cookies. 

3. Podstawa przetwarzania cookies

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies, które nie są konieczne do funkcjonowania Serwisu ma miejsce na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności w Serwisie  zgoda na korzystanie z technologii cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (na przykład za pomocą ustawień przeglądarki), co wpłynie jednak ujemnie na poziom funkcjonalności Serwisu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą przetwarzania cookies niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z tych usług jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie  uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora. W zakresie, w jakim również podmioty trzecie będące partnerami Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

 1.                Cele w jakich wykorzystywane są cookies, administratorzy Cookies Zewnętrznych
 2.        Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach: 
 3.        Konfiguracji Serwisu:

i)                    dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu,

ii)                   rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

iii)                 zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

 1.       Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:

i)                    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji,

ii)                   poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

iii)                 optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

 1.        Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej Serwisu: 

i)                    poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu, 

ii)                   Wyświetlania wybranych przez użytkownika ofert w schowku nawet po wygaśnięciu sesji. 

iii)                 Wyświetlania ilości ofert w schowku bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera, 

iv)                 Wyświetlania tekstów z użyciem krojem czcionek dodatkowych, które nie są zainstalowane w systemie Użytkownika, 

v)                  Realizacji poszczególnych kroków procesu rezerwacji, 

vi)                 Zapamiętywania ostatnio wyświetlonego boksu z informacją; 

 1.       Analiz i badań oraz audytu oglądalności: 

i)                    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; 

 1.       Świadczenia usług reklamowych: 

i) dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkowników; 

 1.         Wyświetlania ankiet: 

i)                    Zbierania statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta;

 1.        Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 
 2.        Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 
 3.        prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 

i)                    www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

ii)                   microsoft.com, usługa pobierania skryptów JavaScript do obsługi formularzy w technologii Microsoft .NET WebForms z zewnętrznego serwisu [administrator cookies: Microsoft z siedzibą w USA], 

iii)                 googleapis.com, usługa pobierania plików czcionek i skryptów JavaScript z zewnętrznych serwisów, w celu optymalizacji ładowania strony internetowej Serwisu [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

 1.       zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, pozwalających na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis w celu zapewnienia im dedykowanych treści reklamowych.Na potrzeby współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność marketingową przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika zapisuje pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność, które mogą stać się administratorem danych Klienta:

i)                    Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], 

ii)                   Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], 

iii)                 Criteo [administrator cookies: Criteo GmbH z siedzibą we Francji], 

iv)                 Firecrux [administrator cookies: Greenlogic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu], 

 1.        zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: 

i)                    Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; 

 1.       wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: 

i)                    plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], 

ii)                   Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], 

 1.        Więcej informacji na temat plików cookies podmiotów wskazanych w punkcie VI.2. znajduje się w ich politykach prywatności.
 2.               Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 
 3.        Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Możliwe jest również zablokowanie cookies podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies pochodzących bezpośrednio od Avenir Medical Poland Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

Chrome – informacja o cookies

Firefox – informacja o cookies

Internet Explorer – informacja o cookies

Safari – informacja o cookies

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Android – informacja o cookies

Blackberry – informacja o cookies

iOS (Safari) – informacja o cookies

Windows Phone – informacja o cookies

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

5. Formuła zakupowa Twisto 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

    • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: prowadzenie nadzoru nad stroną w celach marketingowych i innych.

a) O ile wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres email będzie on wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Twisto Polska sp. z o.o. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez kliknięcie w link rezygnacji.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

13. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

14. Przysługujące Państwu prawa określono zostały w Polityce Prywatności w pkt. nr 7.

6. Zmiany w polityce prywatności 

Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności i cookie, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej Administratora i opatrzenie jej odpowiednią datą.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018.